Az EÉT ügyrendje

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE

1. Az EÉT munkáját általában előre meghatározott napirendnek megfelelően végzi. Az EÉT napirendjére - a másik oldalelnökkel történt egyeztetés után - a soros elnök tesz javaslatot, de javaslatot tehet az egyes oldalak bármely tagja is.
A napirend felvételéről, elfogadásáról - egyszerű szótöbbséggel - az EÉT plenáris ülése határoz.

2. Az EÉT soros elnöke az Iroda közreműködésével gondoskodik arról, hogy
a) rendes plenáris ülés esetén a tanácskozás előtt legalább 10 nappal a napirendet tartalmazó meghívót és az érdemi kérdésekhez írásban előterjesztett javaslatokat, ajánlásokat, megállapodási tervezeteket a plenáris ülés állandó tagjai és egyéb résztvevői megkapják;
b) rendkívüli összehívás esetén - az oldalak előzetes egyeztetése után - ez a határidő legfeljebb 2 napra rövidíthető.

3. Az EÉT SzMSz 4.4. pontjában szabályozott kötelező plenáris ülés összehívásának időpontjában a felek megállapodnak.

4. A plenáris ülést, ill. a konzultációs tanácskozást a főtitkár, az oldalülést - saját szabályzatuk szerint - az oldalelnökök hívják össze.

5. A plenáris ülés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az EÉT Szabályzatának és Ügyrendjének elfogadása és módosítása,
- mindkét oldalra kötelező megállapodás, ajánlás elfogadása,
- minden olyan kérdés, amelyet az egyes oldalak - előzetes egyeztetés alapján - ide
utalnak.

6. A plenáris ülés határozatképes, ha azon az egyes oldalak szavazati jogú állandó tagjainak több, mint fele megjelenik.

7. Határozatképtelenség esetén 2-5 nappal későbbi időpontra újabb ülést kell összehívni, amely a sikertelenül összehívott plenáris ülés napirendjére előzetesen felvett kérdésekben akkor határozatképes, ha azon az egyes oldalak legalább 3-3 megállapodásra jogosult taggal képviseltetik magukat.

8. A plenáris ülés határozatait az oldalak egyetértésével hozza, melynek kimondására az oldalelnökök - az oldal saját szabályai alapján - jogosultak. Az egyetértés kialakítása céljából az egyes ülések menetében az oldalak szünetet kérhetnek az oldalálláspont kialakítására, módosítására.

9. A plenáris ülés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó kérdésekben egyeztetésre, álláspontok kialakítására, megállapodások megkötésére az oldalak felhatalmazása alapján:
- az Egyetem rektora és a FESZT elnöke, vagy általuk megbízott személy(ek),
- az oldalelnökök vagy az általuk megbízott oldaltagok jogosultak.

10. Az oldalfelek az EÉT Szabályzat 1.4. és 1.5. pontjában foglalt célkitűzések és a hatáskörébe tartozó kérdések megvalósítása érdekében egymást írásban kölcsönösen informálják. Az információ átadása után, a feleket konzultációs kötelezettség terheli. Konzultáció során az információ értelmezését, az álláspontokat rögzíteni kell. A konzultációt bármelyik fél kezdeményezheti, melyet 5 napon belül le kell bonyolítani.

11. Az EÉT üléseinek előkészítésében, szakértői tárgyalások lebonyolításában a főtitkár és a munkavállalói oldal elnöke által kijelölt tag (titkár) szoros munkakapcsolatot tart.

12. A 9. pontban szabályozottakról az oldalelnökök kötelesek 3 napon belül tagjaikat - saját ügyrendjük alapján - tájékoztatni. Ez után az oldalak külön-külön döntenek az esetleges további tárgyalás, egyeztetés kérdésében.

13. Jelen Ügyrendet az EÉT plenáris ülése 2000. március 22-én fogadta el, és az az EÉT Szabályzatának 1. számú függelékét képezi. Hatályos az elfogadás napjától.

a munkáltató oldal részéről: a munkavállalói oldal részéről:
dr. Mészáros Rezső dr. Thurzó László
sk. sk.
rektor a FESZT elnöke

Copyright