KT Ügyrend 2014

A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS ÜGYRENDJE

 

I. rész

Bevezetés

 

(1) A Szegedi Tudományegyetem Közalkalmazotti Tanácsa megbízását választói akaratából és a munkavállalók kollektív részvételi jogainak hasznos és célszerű érvényesítése érdekében gyakorolja. A KT megtesz mindent annak érdekében, hogy a munkavállalók véleményét megismerje és érdekeiket a munkáltatói döntések előkészítése során érvényesítse.

 

(2) A testület neve: a Szegedi Tudományegyetem Közalkalmazotti Tanácsa

(a későbbiekben: Közalkalmazotti Tanács, rövidítve: KT).

 

(3) A KT székhelye: a SZTE KT és FDSZ közös hivatali helyisége,

6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103. 2. lépcsőház alagsor

(telefon: +36/62/544-136)

 

(4) A KT feladata: a közalkalmazottak közösségének képviselete a munkáltatónál a Munka Törvénykönyvében és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, a SZTE Közalkalmazotti Szabályzatában adott jogosítványok alapján.

 

(5) A KT szervezete: a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Szegedi Tudományegyetem Közalkalmazotti Szabályzata Választási Szabályzata szerint eredményes és érvényes választáson megválasztott KT szavazással megválasztott tizenhárom, egyenlő jogú tagból áll. A KT választás során megválasztott póttagok a KT tagok helyére behívhatók.  A tagok soraikból az alakuló ülésen titkos szavazással elnököt és három elnökhelyettest választanak. Ugyancsak az alakuló ülésen választják meg titkos szavazással a Szenátus 1 fő oktató, kutató és 1 fő nem oktató, nem kutató tagját, valamint azok helyetteseit. A szavazásokon megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, akire a jelenlevők több, mint 50%-a érvényes szavazatot adott le. A KT szükség esetén szakértői bizottságo(ka)t hozhat létre és szakértőt kérhet fel. A KT állandó meghívotti státuszra képviselőt jelöl ki a Kari Tanácsokba, valamint a Klinikai Tanácsba. A KT-t a Rektori Kabinet ülésén a KT elnöke képviseli.

 

(6) A tagok személyükben biztosítják a közalkalmazottaknak a munkáltató szervezet vezetésében való részvételt.

 

 

II. rész

A Közalkalmazotti Tanács tagjainak jogai és kötelezettségei

 

(1) A KT tagjainak jogai:

– állást foglalnak a KT céljainak meghatározásakor, valamint az e célok elérését szolgáló munkaterv kidolgozásakor;

– véleményt nyilvánítanak a KT tevékenységét érintő bármely kérdésben;

– időben eljuttatott meghívás alapján részt vesznek a KT ülésein és bármely, a KT tevékenységét érintő megbeszélésen;

  kérésükre a KT döntésétől eltérő álláspontjukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni;

– teljes értékű szavazatukkal a közalkalmazottak nevében részt vesznek a KT határozatainak meghozatalában, döntenek a KT elé került és annak hatáskörébe tartozó kérdésekről;

– az általuk megjelölt kérdés tárgyalását kérhetik,

– a munkavállalók gondjainak és véleményének megismerése érdekében joguk van az adott munkahelyen – a munkatevékenység eredményességének biztosítása mellett – a munkavállalókkal kapcsolatot tartani, velük tanácskozni.

- a KT tagoknak joguk van a véleményezésre szánt Szabályzatokat, döntés előkészítő dokumentumokat a jogszabályokban, illetve a Közalkalmazotti Szabályzatban előírt határidők betartásával megkapni.

 

(2) A KT tagjainak kötelességei:

– a KT testületi és képviseleti működése érdekében munkálkodni;

– a munkavállalók gondjait, véleményét megismerni és az ezekre alapozott javaslatokkal a KT munkáját elősegíteni;

– a KT ülésein szabályszerű meghívásra megjelenni és érdemben részt venni annak munkájában;

– külön egyeztetés alapján részt venni a KT munkájával kapcsolatos tárgyalásokon, eseményeken;

– a KT-nak beszámolni végzett munkájukról;

– figyelembe venni a tudomásukra jutott adatokra vonatkozóan a hivatali titoktartás, valamint a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit.

-- a KT üléseken személyesen részt venni

 

(3) A KT összetételének változására vonatkozó szabályok

-- A KT tagjának három hónapot elérő távolléte (akadályoztatása) vagy megbízatásának megszűnése vagy szünetelése esetén a kieső tag helyére a megválasztott póttagok közül kell KT tagot behívni a tanácsba.

-- A kieső tag helyére annak a szakszervezetnek a legtöbb szavazatot megszerzett póttagját kell behívni, amelynek a kieső KT tag tagja volt. Ha a kieső KT tag nem szakszervezeti tag, a szakszervezethez nem tartozó, legtöbb szavazattal rendelkező póttagok közül (független póttag) kell a KT-ba tagot behívni. Ha a szakszervezet nem rendelkezik póttaggal, illetve nincs független póttag, a delegálás sorrendjét a póttagok között megszerzett nagyobb számú érvényes szavazat határozza meg.

-- A KT-ba behívott póttagok jogai és kötelezettségei feladataik ellátása során megegyeznek a KT tagok jogaival és kötelezettségeivel.

 

III. rész

A Közalkalmazotti Tanács elnöke és elnökhelyettesei

 

(1) A KT tagjai közül titkos szavazással első ülésén megválasztja a KT elnökét. Megválasztott KT elnöknek azt a KT tagot kell tekinteni, akire a jelenlevők több, mint 50%-a érvényes szavazatot adott le.

 

(2) A KT tagjai közül elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek segítik az elnök munkáját, az elnök akadályoztatása esetén a KT ülésén és egyetemi fórumokon helyettesítik. Helyettesítés során utólagos beszámolási kötelezettséggel eljárnak az elnök számára biztosított jogkörben.

 

(3) A KT ülését az elnök hívja össze, az üléseken elnököl, akadályoztatása esetén valamelyik elnökhelyettes helyettesíti.

 

(4) A KT üléseinek előkészítéséért, levezetéséért, dokumentálásáért és a határozatok végrehajtásáért az elnök felel.

 

(5) Határozathozatalkor előállott szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

(6) A KT állásfoglalását az elnök eljuttatja az érdekelt vezetőhöz, illetve szervezethez.

 

(7) A KT nevében tárgyalások folytatására, megállapodások megkötésére az elnök, vagy az elnök akadályoztatása esetén a testület teljes hatáskörrel felhatalmazott tagja jogosult, aki a KT-nak beszámolási kötelezettséggel tartozik.

 

 

IV. rész

A Közalkalmazotti Tanács működése

 

(1) A KT jogosult minden, a munkavállalók nagy többségét érintő kérdésben, a Munka Törvénykönyvében, a Közalkalmazotti Szabályzatban, a Kollektív Szerződésben és minden egyéb, a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott ügyben, valamint a saját működésével kapcsolatos kérdésekben állást foglalni.

 

(2) A KT ülésein a tagok csak személyesen vehetnek részt, szavazataikat érvényesen csak az ülésen adhatják le.

 

(3) A KT üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egy alkalommal tartja. Minden esetben össze kell hívni az ülést akkor, ha ezt valamely tag, vagy a munkáltató az ok megjelölésével kéri; az összehívási kezdeményezést az elnökkel közölni kell.

 

(4) A KT-t az ülés napja előtt legalább öt nappal írásban kell összehívni, az ülés előtt a meghívás során ismertetni kell az ülés tervezett napirendjét, valamint lehetőség szerint mellékelni kell a döntést előkészítő dokumentumokat.

 

(5) Az elnök rendkívüli ülést hívhat össze akkor is, ha a munkáltatótól anyagot kap véleményezésre. Az összehívással egyidőben az elnök eljuttatja a tagoknak a kapott anyagot is. Az elnök kérhet KT ülésen kívül is írásos véleményt a KT tagokról véleményezésre megkapott anyagokról. A KT tagnak véleményét ebben az esetben úgy kell az elnök részére eljuttatni, hogy azt egyidejűleg valamennyi KT tag is olvashassa.

 

(6) A KT-ülés összehívását a munkáltatónál működő reprezentatív szakszervezetek, illetve a közalkalmazottak legalább 10 %-a is kezdeményezheti az ok megjelölésével.

 

(8) Halasztást nem tűrő ok miatt összehívott rendkívüli ülés legkorábban az összehívást követő legközelebbi munkanapon is megtartható.

V. rész

Az ülések rendje

 

(1) A KT határozatait, döntéseit és állásfoglalásait testületi üléseken nyílt szavazással egyszerű többséggel (a jelenlévő KT tagok több, mint 50%-a által megszavazva) hozza meg. Személyi kérdésekben, illetve valamely KT tag kérésére a KT előzetes támogató döntése esetén az elnök titkos szavazást rendelhet el.

 

(2) A KT ülései nyilvánosak. Az ülések időpontjáról a KT elnöke tájékoztatja az egyetemi főtitkárt.

 

(3) A KT tagjai által javasolt kérdéseket fel kell venni a javasolt napirendbe, ezek megtárgyalásáról a testületi ülés dönt.

 

(4) A KT tagjai kérhetik zárt ülés elrendelését az ülés egy részére, illetve teljes időtartamára.

A zárt ülés elrendeléséről a KT szavaz és egyszerű többséggel (a jelenlévő KT tagok több, mint 50%-a által megszavazva) dönt. A zárt ülésen csak 7, vagy annál több KT tag által elfogadott meghívottak vehetnek részt.

 

(5) Amennyiben a KT a titoktartási kötelezettséggel kapcsolatos témát, információt tárgyal, az elnök köteles zárt ülést elrendelni.

 

(6) A KT ülések határozatait, valamint a KT egyéb dokumentumait a KT székhelyén kell tárolni, ezek az Egyetem közalkalmazottai számára nyilvánosak.

 

(7) A bizalmas információkat tartalmazó dokumentumokat külön kell tárolni, ez az anyag csak a KT tagjai számára lehet hozzáférhető.

 

 

VI. rész

Határozatképesség, határozathozatal

 

(1) A KT akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több, mint fele megjelent.

 

(2) Határozathozatalra csak szabályos meghívóval összehívott ülés esetén kerülhet sor. Ha ez nem történt meg, határozathozatal csak akkor történhet, ha a KT ülés határozatképes és az ülés megtartása ellen a jelenlévő tagok közül senki nem tiltakozik.

 

(3) Ha az ülést határozatképtelenség miatt nem lehet megtartani, akkor az elnök az új ülést 5 munkanapon belül, de legalább 24 óra elteltével tűzheti ki, ill. hívhatja össze.

 

(4) A KT határozatait általában egyszerű többséggel (a jelenlévő KT tagok több, mint 50%-a által megszavazva) hozza.

 

(5) A KT ülés általában nyílt szavazással hozza meg döntéseit, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

(6) Hét, vagy annál több egyetértő szavazat szükséges az érvényes döntéshez akkor, amikor a KT együttdöntési jogát gyakorolja a Kollektív Szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében.

 

(7) Határozathozatalkor csak a megjelent tagok szavazatát lehet összeszámítani, távolmaradó tag szavazata nem értékelhető.

 

 

VII. rész

A jegyzőkönyv

 

(1) A KT üléséről kivonatos jegyzőkönyv (emlékeztető) készül, amelyet a testület tagjai és az Egyetem bármely közalkalmazottja megtekinthet.

 

(2) Az emlékeztetőben rögzíteni kell:

– a KT ülés helyét és idejét,

– a megjelent tagok nevét, számát és a határozatképességet,

– az esetlegesen meghívottak és más résztvevők nevét,

– a meghíváskor közölt napirendet,

– a napirendre az ülésen felvett témát,

– az egyes eldöntendő kérdéseket érintő határozatképességgel kapcsolatos ténymegállapításokat,

– az egyes napirendi kérdések tárgyában elhangzott lényeges kijelentéseket és megállapításokat a nyilatkozó személyek megjelölésével,

– a meghozott határozatokat és a szavazati arányokat,

– az ülésen megnyilvánuló, de egyébként kisebbségben maradt véleményt, javaslatot vagy indítványt, az azt felvető tag kérésére,

– a jegyzőkönyvvezető, az elnök vagy elnökhelyettes, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő nevét és aláírását.

 

VIII. rész

A határozatok végrehajtása, képviselet, beszámolás

 

(1) A KT határozatainak végrehajtása, a hozott döntéseknek a munkáltatóval való közlése az elnök feladata, de esetenként a testületi ülés más KT tagot is megbízhat a végrehajtással.

 

(2) Az elnök, illetve a felhatalmazott tag a munkáltatóval folytatott tárgyalások során nem térhet el a határozattól, a határozatok végrehajtásával kapcsolatos minden körülményről tájékoztatni köteles a KT-t.

 

(3) A KT tagjaival képviselteti magát megegyezés szerinti számban a munkáltatónál működő egyes testületekben, a Szenátusban, a Rektori Kabinet, vagy Dékáni Kollégium ülésein, az Egyetem valamennyi karának Kari Tanácsaiban, valamint a Klinikai Tanácsban.

 

(4) A KT képviselője részt vesz az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács (EÉT) munkavállalói oldal ülésein, valamint az EÉT üléseken.

 

(5) A KT a munkavállalók nagyobb csoportját érintő döntéseket előkészítő bizottságokba tagot / tagokat delegál.

 

(6) A KT végzett munkájáról, valamint a munkáltatóval folytatott tárgyalásokról évenként beszámol a közalkalmazottaknak. A beszámolót az elnök vezetésével a KT együttesen készíti el és az érdekképviselet honlapján (www.erdek.u-szeged.hu), vagy az Egyetem honlapján közzéteszi.

 

(7) A KT elnöke a KT irodavezetővel az év elején költségvetési (kiadásokkal, költségekkel kapcsolatos, az előző évi bevételt, maradványt figyelembe vevő) tervet, az év végén költségvetési összefoglalót (megvalósult bevétel-kiadás beszámolót) készít, melyet a KT-val ismertet. A KT tagok észrevételei, esetleges KT költségvetéssel kapcsolatos határozatai a tervbe és a beszámolóba beépíthetők.

 

 

IX. rész

Vegyes és záró rendelkezések

 

(1)  A KT működési költségeinek felhasználásáról önállóan dönt.

 

(2)  A KT bármely tagja javasolhatja írásban az Ügyrend módosítását. A módosítási javaslatról a KT legközelebbi ülésén köteles dönteni.

 

(3) A KT elfogadott Ügyrendjét a KT több, mit hét tagja által megszavazott határozattal bármikor módosíthatja.

 

(4) Az Ügyrend rendelkezéseit, valamint módosításait azok hatályba lépésének napjától kell alkalmazni.

 

 

 

 

Szeged, 2014. március 14.

 

 

 

A Szegedi Tudományegyetem

Közalkalmazotti Tanácsa

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright